15 tháng 7, 2006

Thiền ý một tách trà

Thiền sư Khê Sơn Chương là một vị Tăng du phương học đạo đương thời, đến tham Thiền với Thiền sư Đầu Tử.

Một ngày nọ, Thiền sư Chương làm xong công việc rồi, ngang qua đình viện gặp Thiền sư Đầu Tử,
Đầu Tử mời Thiền sư Chương một ly trà hỏi :Tách trà này như thế nào?”

Thiền sư Chương hai tay nhận lấy ly trà nói: “sâm la vạn tượng đều ở trong này”

Thiền sư Đầu Tử nói: “sâm la vạn tượng đều ở trong này, nói như thế thì tách trà này khác thường với những tách trà khác, nếu tùy tiện uống vào, ai biết được đều gì xảy ra?”

Thiền sư Chương dường như rất tâm đắc với chính mình nên khi Thiền sư Đầu Tử chưa nói xong liền hắc đổ ly trà đi rồi nói tiếp: “sâm la vạn tượng ở đâu?”

Ông tự nghĩ như thế là ông đã đạt được Thiền cơ, nhưng không ngờ Thiền sư Đầu Tử bình thản nói: Đáng tiếc ! một tách trà!

Thiền sư Chương nói: Đây chỉ là một tách trà.

Thiền sư Đầu Tử không bỏ qua cơ hội lặp lại: mặc dầu chỉ một tách trà nhưng sâm la vạn tượng đều ở trong đó !!!”

Thiền sư Chương. Không còn gì để nói !!!